• Nieuws
 • Agenda
 • Regio nieuws
 • Regio agenda

 • Nieuws archief
 • 23 - 04 - 2017 - Kievitsbloemen in het


  Ljippeblommen yn it ljippelân


  Yn de djippe hjerst fan 2015, it wie it jier fan de ljip, binne der yn de sompige grûn fan
  Mellius en Ytsje harren fûgeltsjelân, boltsjes fan de ljippeblom setten.
  Foarige maaitiid, wat in teleurstelling, wie der niks fan werom te sjen. Mar no yn april 2017, yes, op trije plakken stekke de ljippeblommen, krekt as harren briedende naamgenoten, de kopkes boppe it gers út!

   

  In de late herfst van 2015, het was het jaar van de kievit, zijn er in de zompige grond van het vogeltjesland van Mellius en Ytsje bolletjes van de kievitsbloem gezet. In de vorige lente, wat een teleurstelling, was er niets van terug te zien. Maar nu in aprl 2017, yes, op drie plaatsen steken de kievitsbloemen, net als hun broedende naamgenoten, de kopjes boven het gras uit!

    Terug  • Ida Hylkema
  • Yn.Ge.Wikkel
  • Houtkachelwarmte
  • Ytsen Renema
  • Bouwkundigburo Kampen
  • Slapen in It Heidenskip
  • Gebr. Van der Wal
  • Buma
  • Hielkje van der Wal
  • Wereldwinkel Workum
  • roeloffopma.nl  it-heidenskip.nl - Makke troch Roelof Fopma.nl