• Bedrijven
 • Voorzieningen
 • Algemeen
 • Sport
 • Cultureel
 • Overig
 • Links
 • Cultureel

  Christelijke Muziekvereniging Studio
  Pieter Haanstra, Heidenskipsterdyk 18-b, 8724 HX It Heidenskip,
  0514-523500
  www.cmvstudio.nl

  Toneelvereniging yn it oare fel
  Gradus Miedema (voorz.), Heidenskipsterdyk 45, 8724 HS It Heidenskip, 0514-522428

  Fotoclub Blitse Flits
  Els v.d. Werff, Branburren 20, 8724 LH it Heidenskip, 0514-522038

  voor informatie: blitseflits@gmail.com

  Expositie Skerven fan `e Skar
  Tryntsje van der Wal, Skar 4, 8724 LE  It Heidenskip, Tel. 06-36277397
  SkervenfaneSkar@hotmail.com
  Info

   

   

     • Wereldwinkel
  • Ytsen Renema
  • Gebr. Van der Wal
  • Skerven
  • Bouwkundigburo Kampen
  • Houtkachelwarmte
  • Yn.Ge.Wikkel
  • Slapen in It Heidenskip
  • roeloffopma.nl
  • Buma
  • De Wolvetinte
  • Ida Hylkema  it-heidenskip.nl - Makke troch Roelof Fopma.nl