• Nieuws
 • Agenda
 • Regio nieuws
 • Regio agenda

 • Nieuws archief
 • 05 - 06 - 2023 - Studio viert verjaardag in stijl


  Studio is 125 jaar en dit heugelijke feit werd vrijdag 2 juni en zaterdag 3 juni groots gevierd met het theaterstuk '125 jier muzykferiening Studio It Heidenskip'. De belangstelling was zo groot, dat er zondag een extra voorstelling werd gegeven.

  Voorzitter Hendrik Haanstra in het programmaboekje:

  'Wat in mylpeal foar sa'n lyts doarp! It sil sa'n twa jier lyn wêze dat we oan it betinken wiene hoe oft we dit fiere soene. Oer ien ding wiene we it fluch iens: it soe it moaiste wêze at we wat dwaan koene mei de toanielferiening. Al gau wiene Ytsje en Ytsie entûsjast. en sjoch hjir it resultaat: 125 jier Blaasmuzyk yn it Heidenskip. Oan de hân fan ferteller Gerrit Twijnstra nimme wy jim mei troch de skiednis fan Studio.Wat hat Studio in soad prachtige dingen belibbe.

  Klik hier voor een fotoreportage

  (foto's: Ida Hylkema).

   

    Terug  • Slapen in It Heidenskip
  • Skerven
  • Bouwkundigburo Kampen
  • Buma
  • Ida Hylkema
  • Yn.Ge.Wikkel
  • Houtkachelwarmte
  • Wereldwinkel
  • De Wolvetinte
  • Gebr. Van der Wal
  • Ytsen Renema
  • roeloffopma.nl  it-heidenskip.nl - Makke troch Roelof Fopma.nl